• Telefoon icon +31 (0) 33 455 41 27      
  • nl icon
  • nl icon

Heritage risk assessment

Heritage risk assessment


Het tijdig in kaart brengen van archeologische risico’s is van groot belang bij de ontwikkeling van een plangebied. EARTH heeft zich toegelegd op het nauwkeurig uitvoeren van risicoanalyses. Hiermee wordt voorkomen dat de projectwerkzaamheden stil komen te liggen door het onverwacht aantreffen van archeologische vondsten. In samenwerking met Fugro Geoservices BV heeft EARTH een innovatieve onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee systematisch archeologische resten in de bodem kunnen worden opgespoord. Met onze Erfgoed Risico Analyse krijgen ontwikkelaars, bouwers, overheden en andere marktpartijen sneller en goedkoper het benodigde inzicht om te bouwen op een locatie zonder archeologische beperkingen. De Erfgoed Risico Analyse bestaat uit de volgende stappen:

Bureauonderzoek

EARTH stelt een archeologisch verwachtingsmodel op voor een locatie door middel van het bestuderen van historische, geologische en archeologische data van een gebied.

Inventariserend veldonderzoek (IVO)

Inventariserend veldonderzoek is het aanvullen en toetsen van de archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het bureauonderzoek. Dit kan bestaan uit verkennend, karterend en waarderend onderzoek. Wij gebruiken een combinatie van hoogtechnologische, mechanische boringen en geofysica om een toenmalig landschap te kunnen reconstrueren. Hierin spelen paleomilieu (diatomeeën/mollusken/ostracoden), vegetatieonderzoek (pollen- en macrobotanisch onderzoek), micromorfologisch onderzoek van de bodem (slijpplaten), dateringen en sedimentanalyse een grote rol.

Verkennend onderzoek

Verkennend onderzoek is gericht op het reconstrueren van het landschap en het aanwijzen van (risicovolle!) locaties voor archeologische vindplaatsen. Hiervoor gebruiken wij booronderzoek, geofysisch onderzoek en geo-archeologische assessments.

Karterend onderzoek

Karterend onderzoek richt zich op het opsporen van archeologische vindplaatsen in de landschappelijke zones die in het verkennend onderzoek zijn aangewezen als risicovol voor het aantreffen van vindplaatsen. Het onderzoek kan bestaan uit: booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, oppervlaktekartering en geofysisch onderzoek.

Waarderend onderzoek

Indien bij karterend onderzoek archeologische resten worden aangetroffen, wordt door middel van een waarderend onderzoek de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten vastgesteld. Dit onderzoek resulteert in een zogenaamd selectieadvies, op basis waarvan de bevoegde overheid beslist wat er met de aangetroffen archeologische resten moet gebeuren. Het waarderend onderzoek kan bestaan uit booronderzoek, proefsleuvenonderzoek en geoarcheologische assessments).

Landschapsreconstructie

Behalve in het inventariserend veldonderzoek gebruiken wij landschapsreconstructie ook voor gebiedsontwikkeling. Hierdoor kunnen wij historische waarde integreren in de ruimtelijke ordening en planologie en op die manier maatschappelijke meerwaarde creëren.

In-situ bewaren & Opgraven

Als uit het inventariserend onderzoek blijkt dat er zich in het plangebied behoudenswaardige archeologie bevindt, dan dient deze, volgens de Monumentenwet, in principe in-situ bewaard te blijven. Doordat bouwplannen echter vaak niet kunnen worden aangepast en daarmee de vindplaats niet behouden kan blijven dient de vindplaats door middel van een archeologische opgraving te worden onderzocht. Deze opgraving kan door middel van onze unieke aanpak echter tot een minimum beperkt blijven. Indien planaanpassing wel mogelijk is, dan dient de vindplaats zo goed mogelijk in-situ bewaard te worden in de grond.